Skip Navigation LinksHome > Diensten > Financieel en administratief beheer

Onze dienstverlening is onderverdeeld in de onderstaande soorten beheer:

Bestuurlijk en secretarieel beheer

Financieel en administratief beheer

 • Het opzetten van een volledige geautomatiseerde administratie voor de vereniging
 • Het openen of (wijzigen) van een bankrekening
 • Het ten laste van de bankrekening van de vereniging betalen van alle voor rekening van de VvE komende kosten
 • Het administreren en actief beheren van een of meerdere ten name van de vereniging staande bankrekeningen
 • Het zorgdragen voor de administratieve en volledige automatische incasso’s van de door de eigenaren verschuldigde bijdrage zowel periodieke als eenmalige bijdragen – zoals die door de ledenvergadering zijn vastgesteld, en van eventuele andersoortige vorderingen
 • Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en in overleg met de voorzitter treffen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers
 • Het jaarlijks opmaken van een conceptbegroting van baten en lasten van de vereniging en het op basis daarvan berekenen van de door de individuele eigenaren verschuldigde bijdragen
 • Het conform de wettelijke richtlijnen bepalen van de jaarlijkse reserveringen voor onderhoud en het op basis van deze normen berekenen van de totale voor de VvE benodigde voorziening onderhoud
 • Het opmaken van de jaarrekening, aangevende de baten en lasten van het verstreken boekjaar, de balans aangevende de bezittingen en schulden van de vereniging op het einde van het boekjaar en verstrekken van een toelichting hierop
 • Het verstrekken van jaarstukken aan de kascontrolecommissie van de vereniging en zo nodig schriftelijk verstrekken van toelichting dienaangaande
 • Het organiseren, convoceren, bijwonen en notuleren van één jaarlijks te houden vergadering van de kascontrolecommissie
 • Het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand/storm en of andere gevaren en risico’s
 • Het zorgen voor de registratie van de VvE bij de Kamer van Koophandel en wijzigen en of mutaties doorgeven

Technisch beheer